Menu
Denmark / DKK
danishda
Select your language

Hollandbikeshop.com anvender cookies til at analysere og forbedre brugen af denne hjemmeside. Hollandbikeshop.com og tredjeparter anvender cookies til at indsamle informationer om dit besøg på denne hjemmeside, samt dine personlige interesser, for eksempel for bedre at kunne vise dig tilpassede reklamer. Ved at klikke på "Skjul denne notifikation" eller ved fortsat anvendelse af denne hjemmeside, samtykker du til brugen af cookies.

Velkommen til Hollandbikeshop.com! Det ser ud til, at du besøger os fra United States. Ønsker du at ændre sproget til United States?

 • Hurtig levering
 • Levering over hele verden
 • 8.9/10 kundebedømmelser
 • 2 års garanti
 • Webshop Trustmark
kr. 103.40

Sonax Kontakt Rengører E-Bike - Spraydåse 400ml

 • EAN 4064700460300
 • Producent: Sonax
 • Produkt Model: 554295
På lager +/- 2 Arbejdsdage

SONAX specialrensemiddel "Elektronik + kontaktrens"
Til rengøring af elektroniske kontakter, stikforbindelser og andre elektriske komponenter.
Fjerner snavs, olie, silikonerester og ældningsrelaterede oxidationer.
Meget aktiv, fordamper ekstremt hurtigt, kompatibel med plast.
400 ml spraydåse, med EasySpray dobbelt sprøjtesystem.

Pakkens indhold ml: 400 ml.
Pakketype: Spraydåse

Leverandørs varenummer:
04603000

Advarsel: farlige midler

Brandbart Kritiske sundhedsfarer Miljømæssige farer
Signalord

Fare

Farlige midler GHS, h-udtryk
 • H315 : Forårsager hudirritation.
 • H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H222-H229 : Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Farlige midler GHS, p-udtryk
 • P101 : Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 : Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 : Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P261 : Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 : Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn.
 • P501 : Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale regler.
 • P410+P412 : Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
 • P305+P351+P338 : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

DownloadSikkerhedsdatablad

kr. 103.40
kr. 103.40
På lager +/- 2 Arbejdsdage
 • Mere end 120.000 produkter
  Mere end 120.000 produkter

 • International levering
  International levering

 • Hurtig service med en bedømmelse på 8,9/10
  Hurtig service med en bedømmelse på 8,9/10

 • Mere end 3 millioner tilfredse kunder før dig
  Mere end 3 millioner tilfredse kunder før dig

 • En 30 dages afkølingsperiode og 2 års garanti
  En 30 dages afkølingsperiode og 2 års garanti
 • Hollandbikeshop.com
  Logo Hollandbikeshop.com
Har du et spørgsmål?

Vores hold af entusiastiske medarbejdere er klar til at hjælpe dig.

+31 (0)70 - 300 00 44
helpdesk@hollandbikeshop.com
Har du et spørgsmål?
 • Hurtig levering
 • Levering over hele verden
 • 8.9/10 kundebedømmelser
 • 2 års garanti
 • Webshop Trustmark
Tilbage til toppen