Meny
Sweden / SEK
swedishsv
Select your language

Hollandbikeshop.com använder kakor för att analysera och förbättra användningen av denna webbplats. Hollandbikeshop.com och tredje parter använder kakor för att samla in uppgifter om ditt besök och dina personliga intressen, exempelvis för att kunna visa dig anpassade annonser. Genom att klicka på \'Göm denna avisering\' eller genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användningen av kakor.

Välkommen till Hollandbikeshop.com! Du verkar besöka oss från United States. Vill du ändra landsinställningen till United States?

 • Snabb leverans
 • Internationell frakt
 • 8.9/10 kundrecensioner
 • Två års garanti
 • Webshop Trustmark
152.03kr

Sonax Contact Rengöringsmedel E-Bike - Sprayburk 400ml

 • EAN 4064700460300
 • Tillverkare: Sonax
 • Produktmodell: 554295
I lager +/- 2 Arbetsdagar

SONAX specialrengöringsmedel ”Elektronik + kontaktrengöringsmedel”
För rengöring av elektroniska kontakter, kontaktanslutningar och andra elektriska komponenter.
Tar bort smuts, olja, silikonrester och åldersrelaterade oxideringar.
Mycket aktiv, avdunstar extremt snabbt, kompatibel med plast.
400 ml sprayburk, med EasySpray dubbelspraysystem.

Förpackningens innehåll ml: 400 ml
Förpackningstyp: Sprayburk

Leverantörens artikelnummer:
04603000

Varning: farliga substanser

Brandfarligt Akuta hälsorisker Miljörisker
Signalord

Fara

Farliga ämnen GHS, H-fraser
 • H315 : Irriterar huden.
 • H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H222-H229 : Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Farliga ämnen GHS, P-fraser
 • P101 : Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • P211 : Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • P261 : Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P271 : Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 : Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
 • P501 : Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella regler.
 • P410+P412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • P305+P351+P338 : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

DownloadSäkerhetsdatablad

152.03kr
152.03kr
I lager +/- 2 Arbetsdagar
 • Fler än 120 000 produkter
  Fler än 120 000 produkter

 • Internationella leveranser
  Internationella leveranser

 • Snabb tjänst med ett betyg på 8,9/10
  Snabb tjänst med ett betyg på 8,9/10

 • Fler än 3 miljoner nöjda kunder har besökt oss innan dig
  Fler än 3 miljoner nöjda kunder har besökt oss innan dig

 • 30 dagars öppet köp och 2 års garanti
  30 dagars öppet köp och 2 års garanti
 • Hollandbikeshop.com
  Logo Hollandbikeshop.com
REA
Har du frågor?

Vårt lag av entusiastiska medarbetare är redo att hjälpa dig.

+31 (0)70 - 300 00 44
helpdesk@hollandbikeshop.com
Har du frågor?
 • Snabb leverans
 • Internationell frakt
 • 8.9/10 kundrecensioner
 • Två års garanti
 • Webshop Trustmark
Tillbaka till början