Nabídka Nabídka
Czech Republic / EUR
czechcs
Select your language

K analýze a vylepšování webových stránek Hollandbikeshop.com používáme soubory cookie. Hollandbikeshop.com a třetí strany pomocí těchto souborů shromažďují informace o návštěvnosti webu a vašich osobních preferencích, aby vám například mohly zobrazovat reklamy na míru. Používáním webu nebo kliknutím na tlačítko Skrýt toto upozornění s využitím souborů cookie souhlasíte.

Vítejte na Hollandbikeshop.com! Zjistili jsme, odkud si náš web prohlížíte. Je to United States, že? Nastavení země ale můžete snadno změnit. Bude vám vyhovovat United States?

 • Rychlé dodání
 • Mezinárodní zásilky
 • 8.9/10 podle hodnocení zákazníků
 • Dvouletá záruka
 • Webshop Trustmark
€ 14,45

Sonax Contact Čisticí Prostředek E-Kolo - Sprej 400ml

 • EAN 4064700460300
 • Značka: Sonax
 • Modelové číslo výrobku: 554295
Skladem +/- 2 pracovních dnů

Speciální čistič SONAX "elektronika + čistič kontaktů"
Pro čištění elektronických kontaktů, konektorů a dalších elektrických součástí.
Odstraňuje nečistoty, olej, zbytky silikonu a oxidace související se stárnutím.
Velmi aktivní, odpařuje extrémně rychle, kompatibilní s plasty.
400 ml rozprašovací plechovky s dvojitým postřikovacím systémem EasySpray.

Obsah balení ml: 400 ml
Typ balení: Sprej plechovky

Číslo položky dodavatele:
04603000

Pozor: nebezpečné látky

Hořlavé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečné látky GHS, H-věty
 • H315 : Dráždí kůži.
 • H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 : Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H222-H229 : Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Nebezpečné látky GHS, P-věty
 • P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 : Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 : Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P261 : Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 : Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
 • P501 : Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.
 • P410+P412 : Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P305+P351+P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

DownloadBezpečnostní list

€ 14,45
€ 14,45
Skladem +/- 2 pracovních dnů
 • Přes 120 000 produktů
  Přes 120 000 produktů

 • Doručujeme po celém světě
  Doručujeme po celém světě

 • Rychlé vyřízení, hodnocené 8,9/10
  Rychlé vyřízení, hodnocené 8,9/10

 • Už u nás nakoupily víc než tři miliony zákazníků
  Už u nás nakoupily víc než tři miliony zákazníků

 • 30denní lhůta na vyzkoušení a dvouletá záruka
  30denní lhůta na vyzkoušení a dvouletá záruka
 • Hollandbikeshop.com
  Logo Hollandbikeshop.com
VÝPRODEJ
Chcete se na něco zeptat?

Kdokoli z našeho týmu vám rád odpoví.

+31 (0)70 - 300 00 44
helpdesk@hollandbikeshop.com
Chcete se na něco zeptat?
 • Rychlé dodání
 • Mezinárodní zásilky
 • 8.9/10 podle hodnocení zákazníků
 • Dvouletá záruka
 • Webshop Trustmark
Zpět na začátek